مقنعه کرپ

نویسنده
مقنعه کرپ
ژیلا امیرشاهی مجری تلویزیون با مقنعه های رنگی
عکس مجریان صدا و سیما با مقنعه های رنگی

مقنعه آسوده

نویسنده
مقنعه آسوده
مبینا نصیری مجری تلویزیون با مقنعه های کرپ رنگی
آزاده آل ایوب «خاله نرگس» با مقنعه رنگی
المیرا شریفی مقدم گوینده خبر با مقنعه کرپ رنگی
سوسن حسنی دخت گوینده خبر با مقنعه کرپ رنگی